top of page

RAPORT ROCZNY
2023

Raport Roczny za rok 2023
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023
Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad Ładu Korporacyjnego
Noty do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023
bottom of page