top of page

RAPORT ROCZNY
2021

Raport Roczny za rok 2021
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021
Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad Ładu Korporacyjnego
bottom of page