top of page

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, spółka pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.


Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Do tego dnia wszystkie akcje Spółki powinny zostać zarejestrowane w KDPW i zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, nawet jeśli nie będą jeszcze wprowadzone do obrotu na NewConnect. Po tym dniu dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.


W związku z powyższymi zmianami oraz potrzebą sprawnego przeprowadzenia procesu rejestracji akcji Spółki w KDPW i ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 20 listopada 2020 r. w dni robocze w godzinach od 10:00 do 16:00, w siedzibie Spółki: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.


Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 690 790 805.


Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Comments


bottom of page